OK WALL

B204

รหัสสินค้า B204_2900, ผนังสำเร็จรูป OK WALL, ผนังสำเร็จรูปลายอิฐน้ำตาลส้ม, ขนาด 2900*383 มิลลิเมตร, ความหนา 16 มิลลิเมตร, ความหนาแน่น 42 kg/m^3, น้ำหนักเบาเพียง 4.1 Kg., ใช้งานได้ทั้งภายนอกและภายใน, ไม่บวมน้ำ ปลวก มอดไม่กิน, มีฉนวนกันร้อน ฉนวนกันไฟฟ้า ไม่ลามไฟ, มีแผ่นพียู (PU WALL) เป็นไส้กลางกันความร้อนได้ดี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿650 ฿650
 

 

B205

รหัสสินค้า B205_2900, ผนังสำเร็จรูป OK WALL, ผนังสำเร็จรูปลายอิฐขาว, ขนาด 2900*383 มิลลิเมตร, ความหนา 16 มิลลิเมตร, ความหนาแน่น 42 kg/m^3, น้ำหนักเบาเพียง 4.1 Kg., ใช้งานได้ทั้งภายนอกและภายใน, ไม่บวมน้ำ ปลวก มอดไม่กิน, มีฉนวนกันร้อน ฉนวนกันไฟฟ้า ไม่ลามไฟ, มีแผ่นพียู (PU WALL) เป็นไส้กลางกันความร้อนได้ดี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿650 ฿650
 

 

W403

รหัสสินค้า W403_2900, ผนังสำเร็จรูป OK WALL, ผนังสำเร็จรูปลายไม้, ขนาด 2900*383 มิลลิเมตร, ความหนา 16 มิลลิเมตร, ความหนาแน่น 42 kg/m^3, น้ำหนักเบาเพียง 4.1 Kg., ใช้งานได้ทั้งภายนอกและภายใน, ไม่บวมน้ำ ปลวก มอดไม่กิน, มีฉนวนกันร้อน ฉนวนกันไฟฟ้า ไม่ลามไฟ, มีแผ่นพียู (PU WALL) เป็นไส้กลางกันความร้อนได้ดี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿650 ฿650
 

 

W404

รหัสสินค้า W404_2900, ผนังสำเร็จรูป OK WALL, ผนังสำเร็จรูปลายขาวนวล, ขนาด 2900*383 มิลลิเมตร, ความหนา 16 มิลลิเมตร, ความหนาแน่น 42 kg/m^3, น้ำหนักเบาเพียง 4.1 Kg., ใช้งานได้ทั้งภายนอกและภายใน, ไม่บวมน้ำ ปลวก มอดไม่กิน, มีฉนวนกันร้อน ฉนวนกันไฟฟ้า ไม่ลามไฟ, มีแผ่นพียู (PU WALL) เป็นไส้กลางกันความร้อนได้ดี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿650 ฿650
 

 

W405

รหัสสินค้า W405_2900, ผนังสำเร็จรูป OK WALL, ผนังสำเร็จรูปลายเทา, ขนาด 2900*383 มิลลิเมตร, ความหนา 16 มิลลิเมตร, ความหนาแน่น 42 kg/m^3, น้ำหนักเบาเพียง 4.1 Kg., ใช้งานได้ทั้งภายนอกและภายใน, ไม่บวมน้ำ ปลวก มอดไม่กิน, มีฉนวนกันร้อน ฉนวนกันไฟฟ้า ไม่ลามไฟ, มีแผ่นพียู (PU WALL) เป็นไส้กลางกันความร้อนได้ดี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿650 ฿650
 

 

New

R402

รหัสสินค้า R402_2900, ผนังสำเร็จรูป OK WALL, ผนังสำเร็จรูประแนงลายไม้, ขนาด 2900*383 มิลลิเมตร, ความหนา 16 มิลลิเมตร, ความหนาแน่น 42 kg/m^3, น้ำหนักเบาเพียง 4.1 Kg., ใช้งานได้ทั้งภายนอกและภายใน, ไม่บวมน้ำ ปลวก มอดไม่กิน, มีฉนวนกันร้อน ฉนวนกันไฟฟ้า ไม่ลามไฟ, มีแผ่นพียู (PU WALL) เป็นไส้กลางกันความร้อนได้ดี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿650 ฿650
 

 

W406

รหัสสินค้า W406_2900, ผนังสำเร็จรูป OK WALL, ผนังสำเร็จรูปลายเทาดำ, ขนาด 2900*383 มิลลิเมตร, ความหนา 16 มิลลิเมตร, ความหนาแน่น 42 kg/m^3, น้ำหนักเบาเพียง 4.1 Kg., ใช้งานได้ทั้งภายนอกและภายใน, ไม่บวมน้ำ ปลวก มอดไม่กิน, มีฉนวนกันร้อน ฉนวนกันไฟฟ้า ไม่ลามไฟ, มีแผ่นพียู (PU WALL) เป็นไส้กลางกันความร้อนได้ดี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿690 ฿690
 

 

New

S502

รหัสสินค้า S502_2900, ผนังสำเร็จรูป OK WALL, ผนังสำเร็จรูปลายหินกาบเทา, ขนาด 2900*383 มิลลิเมตร, ความหนา 16 มิลลิเมตร, ความหนาแน่น 42 kg/m^3, น้ำหนักเบาเพียง 4.1 Kg., ใช้งานได้ทั้งภายนอกและภายใน, ไม่บวมน้ำ ปลวก มอดไม่กิน, มีฉนวนกันร้อน ฉนวนกันไฟฟ้า ไม่ลามไฟ, มีแผ่นพียู (PU WALL) เป็นไส้กลางกันความร้อนได้ดี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿690 ฿690
 

 

B204_3800

รหัสสินค้า B204_2900, ผนังสำเร็จรูป OK WALL, ผนังสำเร็จรูปลายอิฐน้ำตาลส้ม, ขนาด 3800*383 มิลลิเมตร, ความหนา 16 มิลลิเมตร,ใช้งานได้ทั้งภายนอกและภายใน, ไม่บวมน้ำ ปลวก มอดไม่กิน, มีฉนวนกันร้อน ฉนวนกันไฟฟ้า ไม่ลามไฟ, มีแผ่นพียู (PU WALL) เป็นไส้กลางกันความร้อนได้ดี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿890 ฿890
 

 

B205_3800

รหัสสินค้า B205_3800, ผนังสำเร็จรูป OK WALL, ผนังสำเร็จรูปลายอิฐขาว, ขนาด 3800*383 มิลลิเมตร, ความหนา 16 มิลลิเมตร,ใช้งานได้ทั้งภายนอกและภายใน, ไม่บวมน้ำ ปลวก มอดไม่กิน, มีฉนวนกันร้อน ฉนวนกันไฟฟ้า ไม่ลามไฟ, มีแผ่นพียู (PU WALL) เป็นไส้กลางกันความร้อนได้ดี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿890 ฿890
 

 

W403_3800

รหัสสินค้า W403_3800, ผนังสำเร็จรูป OK WALL, ผนังสำเร็จรูปลายไม้, ขนาด 3800*383 มิลลิเมตร, ความหนา 16 มิลลิเมตร,ใช้งานได้ทั้งภายนอกและภายใน, ไม่บวมน้ำ ปลวก มอดไม่กิน, มีฉนวนกันร้อน ฉนวนกันไฟฟ้า ไม่ลามไฟ, มีแผ่นพียู (PU WALL) เป็นไส้กลางกันความร้อนได้ดี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿890 ฿890
 

 

W404_3800

รหัสสินค้า W404_3800, ผนังสำเร็จรูป OK WALL, ผนังสำเร็จรูปลายขาวนวล, ขนาด 3800*383 มิลลิเมตร, ความหนา 16 มิลลิเมตร,ใช้งานได้ทั้งภายนอกและภายใน, ไม่บวมน้ำ ปลวก มอดไม่กิน, มีฉนวนกันร้อน ฉนวนกันไฟฟ้า ไม่ลามไฟ, มีแผ่นพียู (PU WALL) เป็นไส้กลางกันความร้อนได้ดี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿890 ฿890
 

 

W405_3800

รหัสสินค้า W405_3800, ผนังสำเร็จรูป OK WALL, ผนังสำเร็จรูปลายเทา, ขนาด 3800*383 มิลลิเมตร, ความหนา 16 มิลลิเมตร,ใช้งานได้ทั้งภายนอกและภายใน, ไม่บวมน้ำ ปลวก มอดไม่กิน, มีฉนวนกันร้อน ฉนวนกันไฟฟ้า ไม่ลามไฟ, มีแผ่นพียู (PU WALL) เป็นไส้กลางกันความร้อนได้ดี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿890 ฿890
 

 

W406_3800

รหัสสินค้า W406_3800, ผนังสำเร็จรูป OK WALL, ผนังสำเร็จรูปลายเทาดำ, ขนาด 3800*383 มิลลิเมตร, ความหนา 16 มิลลิเมตร,ใช้งานได้ทั้งภายนอกและภายใน, ไม่บวมน้ำ ปลวก มอดไม่กิน, มีฉนวนกันร้อน ฉนวนกันไฟฟ้า ไม่ลามไฟ, มีแผ่นพียู (PU WALL) เป็นไส้กลางกันความร้อนได้ดี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿890 ฿890
 

 

New

R402_3800

รหัสสินค้า R402_3800, ผนังสำเร็จรูป OK WALL, ผนังสำเร็จรูประแนงลายไม้, ขนาด 3800*383 มิลลิเมตร, ความหนา 16 มิลลิเมตร, ความหนาแน่น 42 kg/m^3, น้ำหนักเบาเพียง 4.1 Kg., ใช้งานได้ทั้งภายนอกและภายใน, ไม่บวมน้ำ ปลวก มอดไม่กิน, มีฉนวนกันร้อน ฉนวนกันไฟฟ้า ไม่ลามไฟ, มีแผ่นพียู (PU WALL) เป็นไส้กลางกันความร้อนได้ดี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿890 ฿890
 

 

New

S502_3800

รหัสสินค้า S502_3800, ผนังสำเร็จรูป OK WALL, ผนังสำเร็จรูปลายหินกาบเทา, ขนาด 2900*383 มิลลิเมตร, ความหนา 16 มิลลิเมตร, ความหนาแน่น 42 kg/m^3, น้ำหนักเบาเพียง 4.1 Kg., ใช้งานได้ทั้งภายนอกและภายใน, ไม่บวมน้ำ ปลวก มอดไม่กิน, มีฉนวนกันร้อน ฉนวนกันไฟฟ้า ไม่ลามไฟ, มีแผ่นพียู (PU WALL) เป็นไส้กลางกันความร้อนได้ดี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿890 ฿890
 

 

YM-2005

รหัสสินค้า YM-2005 , คิ้วมุมนอก

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿380 ฿380
 

 

YM-2968

รหัสสินค้า YM-2968, คิ้วจบขอบล่าง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿230 ฿230
 

 

YM-10710/709

รหัสสินค้า YM-10710/709 , คิ้วมุมใน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿380 ฿380
 

 

YM-10590A

รหัสสินค้า YM-10590A , คิ้วต่อแผ่น

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿325 ฿325
 

 

YM-2970

รหัสสินค้า YM-2970, คิ้วขอบวงกบ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿325 ฿325
 

 

YM-2969

รหัสสินค้า YM-2969, คิ้วจบบน/ข้าง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿325 ฿325
 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้